Test leerstijlen op verschillende manieren

Test leerstijlen op verschillende manieren

Belangrijk voor trainers: Er blijkt weinig bewijs te zijn dat er vastliggende leerstijlen bestaan en dat het gebruik hiervan door trainers betere leerresultaten in trainingen oplevert. Sommige wetenschappers noemen het bestaan van leerstijlen zelfs een mythe. Ik heb hierover een nieuw artikel geschreven dat je hier kunt vinden.

In dit artikel laat ik een aantal logsiche en wetenschappelijke argumenten zien waarom het gebruik van leerstijlentests niet alleen zinloos is, maar zelfs tot ongewenste effecten kan leiden. Ik heb daarom besloten de linkjes naar leerstijlentesten van deze pagina te verwijderen.

Leervoorkeuren van Manon Ruijters

Leerstijlen van Vermunt

En hoe je die kan beïnvloeden

De leerstijlen van Vermunt zijn gebaseerd op de motieven van cursisten om te leren. Op deze pagina vind je informatie over deze leerstijlen, en een link naar een leerstijlentest.

Belangrijk voor trainers: Er blijkt weinig bewijs te zijn dat leerstijlen bestaan en dat het gebruik hiervan door trainers echt betere leerresultaten in trainingen oplevert. Sommige wetenschappers noemen het bestaan van leerstijlen zelfs een mythe. Over die mythe van de leerstijlen heb ik een artikel geschreven dat je hier kunt vinden.

Opvattingen van studenten en het leergedrag

Jan Vermunt is hoogleraar ‘didactiek van het doceren en van het ‘opleiden van docenten’ aan de universiteit van Utrecht. Hij heeft onderzoek gedaan naar zowel de opvattingen van studenten over leren als hun concrete leergedrag.

Uit dit onderzoek bleek dat deze opvattingen en motieven aan de ene kant, en het concrete leergedrag aan de andere kant duidelijk met elkaar samenhangen

De Leerstijlen van Vermunt

Leerstijlen van VermuntDe volgende leerstijlen en hun motivatie worden door Vermunt onderkend:

Betekenisgerichte leerstijl

Motivatie: je bent intrinsiek gemotiveerd en hebt persoonlijke interesse in de leerstof. Je richt je op het begrijpen van de leerstof en het leggen van verbanden tussen onderdelen van de leerstof. Je wilt graag steeds meer leren.

Reproductiegerichte leerstijl

Motivatie: je leert voor een diploma. Alleen daarvoor ben je gemotiveerd, en niet voor de inhoud van de studie. Je richt je op het opnemen van kennis en het kunnen navertellen.

Toepassingsgerichte leerstijl

Motivatie: je leert om het geleerde later toe te kunnen passen, bijvoorbeeld in het beroep waarvoor je aan het leren bent. Je vertaalt leerstof steeds naar de praktijk en bent vooral gemotiveerd voor leerstof waar je iets mee kunt.

Ongerichte leerstijl

Motivatie: je leert zonder duidelijk doel. Wat je leert verwerk je niet. Als je leert doe je dat vooral omdat anderen dat van je verwachten. Je hebt niet echt een specifieke leermethode.

Ga naar de pagina ‘test leerstijlen‘ om de leerstijlen van Vermunt gratis te testen.

Vermunt versus Kolb

Vermunt heeft op basis van zijn onderzoek vier leerstijlen geformuleerd. Iedere leerstijl beschrijft met welke motieven een student leert, en hoe het leergedrag van de student eruit ziet.

Kolb doet geen uitspraken over de motieven van een cursist, terwijl Vermunt juist motieven en gedrag met elkaar verbindt.

Vermunt beschrijft geen stappen in een leercyclus, zoals Kolb doet met zijn leerfasen. De leerstijlen van Vermunt zijn op zichzelf staande stijlen, zonder onderling verband.

Beide theorieën doen geen uitspraken over de persoonlijkheid van de lerende. Vaak wordt verondersteld dat een leerstijl vastligt voor een student.

De invloed van een trainer op de leerstijl

Wanneer je beseft dat een leerstijl van Vermunt afhankelijk is van de motivatie van de student, dan is zo’n leerstijl ontwikkelbaar. Je bent geen leerstijl, maar je hebt een leerstijl.

De leerstijlen van Vermunt kunnen veranderen als de context waarin geleerd wordt verandert.

De leerstijl van een cursist dient richting te geven aan het gedrag van een trainer. De trainer kan cursisten motiveren door aan te sluiten bij hun eigen leermotieven en opdrachten geven die aansluiten bij de leerstijl van de cursisten.

Een trainer heeft echter ook invloed op de leerstijl van de student.

De docent heeft invloed op de ontwikkeling van een leerstijl. Zo kun je een belangrijke rol spelen in het motiveren van een student. Hierdoor kan een student die alleen maar ‘franse woordjes stampt voor de toets’ ontdekken welk nut deze woordjes kunnen hebben als zij deze zomer naar een Franse camping gaat.

In de woorden van Vermunt: de reproductiegerichte leerstijl verandert in een toepassingsgerichte leerstijl, mede dankzij het didactisch gedrag van de docent.

 

Wil jij jouw didactische vaardigheden ontwikkelen?

Doe dan de train-de-trainercursus van Bridge2learn.

 

Leerstijlen van Kolb

Wat kun je ermee als trainer?

De leerstijlen van Kolb worden vaak gepresenteerd als een manier om de leerstof aan te passen aan de leerstijlen van de cursisten. Maar is dat wel terecht?

Belangrijk voor trainers: Er blijkt weinig bewijs te zijn dat leerstijlen bestaan en dat het gebruik hiervan door trainers echt betere leerresultaten in trainingen oplevert. Sommige wetenschappers noemen het bestaan van leerstijlen zelfs een mythe. Ik heb hierover een nieuw artikel geschreven dat je hier kunt vinden.

De Leercyclus en leerstijlen

David A. Kolb beschrijft in 1976 zijn ideeën over leren in het artikel ‘Management and the learning Process’.

Hierin beschrijft hij als eerste de dimensies in een leerproces: actief experimenteren versus reflectief observeren, en concrete ervaring versus abstracte begripsvorming.

Kolb was van mening dat een leerproces uit verschillende stappen bestaat. Hij noemde die stappen leerfasen en alle stappen samen een leercyclus. Een ‘leerervaring’ kan op iedere plaats in de cyclus starten, waarna je vervolgens de andere fasen, met de klok mee, doorloopt.

Leerstijlen van Kolb

Hij ontdekte ook dat ieder mens zijn eigen voorkeur voor bepaalde leerfasen heeft: die voorkeur noemde hij de leerstijlen.

Die voorkeur wordt gevormd door een combinatie van twee leerfasen. Voor de dromer bijvoorbeeld zijn de concrete ervaring en de reflectie favoriet. Hij beheerst dat stukje van de cyclus het beste.

Het belang van praktijkervaringen

Waardevol aan de leerstijlen van Kolb is het belang dat hij hecht aan praktijkervaringen. Leren is meer dan het lezen van boeken en het luisteren naar een docent. Juist die integratie tussen theorie en praktijk maakt zijn model heel erg toepasbaar in trainingen.

Een trainer of docent die de leerfasen van Kolb gebruikt bij het ontwerpen van een training, ontwikkelt trainingen met meer afwisseling en meer effectiviteit. Daarom heb ik de leerfasen van Kolb ook verwerkt in mijn model De Trainingsachtbaan.

Kritiek op de leerstijlen

Er is veel wetenschappelijke kritiek op de leerstijlen van Kolb. Je zult mij daarom niet horen zeggen dat een trainer zijn trainingen moet afstemmen op de leerstijlen van de deelnemers. Ik heb hierover een nieuw artikel geschreven dat je hier kunt vinden. Mijn argumenten in het kort:

  • Leerstijlen zijn gebaseerd op leerfasen. Je moet de leerfasen dus vooral en allereerst goed kennen om de leerstijlen te begrijpen.
  • Leerstijlentesten blijken geen voorspellende waarde te hebben voor het leergedrag. Leergedrag is meer contextafhankelijk dan persoonsafhankelijk.
  • Leerstijlen(testen) leiden tot etikettering: ik ben een doener. (En tot passiviteit… en vanaf nu lees ik dus geen boeken meer…)
  • Je bent geen leerstijl, maar je hebt een voorkeur voor een bepaalde leerfase. Alle andere leerstijlen zijn ook in ieder mens aanwezig. In percentages uitgedrukt is onze voorkeursstijl maar 30 – 40% van de totale score. Een hogere score wordt al snel pathologisch.
  • Als trainer ken je meestal de leerstijlen van jouw deelnemers niet.
  • Als je ze al zou kennen, dan zou je ontdekken dat ze verschillend zijn. Het is dus onmogelijk en zelfs onwenselijk om een training af te stemmen op dé leerstijl van een trainingsgroep.